മിൽമ രൂപരേഖ

മലബാർ റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് (എം ആർ സി എം പി യു ലിമിറ്റഡ്)

എം ആർ സി എം പി യു ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: D(89D) മലബാർ മേഖലയിലെ ആറു ജില്ലകളിലായ മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്ഷീരകർഷകരുടെ അംഗത്വത്തിൽ ലോകപ്രശസ്തമായ ആനന്ദ് പാറ്റേൺ ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം (അമൂൽ- ഗുജറാത്ത്) മാതൃകയിൽ പ്രസ്തുത ജില്ലകളിലെ ക്ഷീരകർഷകരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നും ഇത്തരം സൊസൈറ്റികൾ അറിയപ്പെടുന്നു. കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അതായത് മിൽമയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് മലബാർ റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ. എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം യൂണിയനുകൾ സഹോദര യൂണിയനുകളായുണ്ട്. മലബാർ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പെരിങ്ങൊളം ( കുന്നമംഗലം പോസ്റ്റ്) എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന വിശേഷണങ്ങൾ

ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡണ്ട് മാരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അഞ്ചു വർഷ കാലാവധിയോട് കൂടി ഭരണ കാര്യ നിർവഹണ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ബോർഡിൽ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും കർഷകർ ആയിരിക്കും. മലബാർ മിൽമയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ കർഷകർക്ക് ഗുണഫലം ആകുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ ഭാഗമായ ക്ഷീര നിലയങ്ങൾ, ശീതീകരണ ശാലകൾ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.
മിൽമ എന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനം പരസ്പര സഹായത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് മുന്നേറ്റം നടത്തുക എന്ന് ആശയത്തിൽ ഊന്നിയ പ്രവർത്തനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ് സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന് മാതൃകയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബദലാണ്. കൂടാതെ ലാഭം കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് മൂലം അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഗവൺമെന്റോ മറ്റ് ഏജൻസികളോ ഇല്ലാതെ കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു

ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ

ക്ഷീരകർഷകരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പാൽ സംഭരണം, പ്രോസസിംഗ് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവ മിൽമയുടെ മാർഗ നിർദേശത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു.

 1. ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് സൊസൈറ്റികൾ വഴി പൂർണമായും കർഷകർക്ക് ആദായകരമായ രീതിയിൽ സംഭരിക്കുക.
 2. സംഭരിക്കുന്ന പാൽ ഗുണമേന്മയുള്ള പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുമാക്കി വിതരണക്കാർ വഴി ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക.
 3. പാൽ, പാലുല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുക വഴി സംഘത്തിന്റെയും കർഷകരുടെയും ലാഭം ഉയർത്തുക.
 4. പുതിയ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഗുണമേന്മ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

ദർശനം

ആദരണീയരായ ക്ഷീരകർഷകരുടെയും സമർപ്പിതരായ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെയും സങ്കടിത പ്രയത്നത്തിലൂടെ ആരോഗ്യസൗഖ്യദായകവും, പരിശുദ്ധവും, സുരക്ഷിതവുമായ ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദന സംസ്‌കരണ വിതരണം വഴി പ്രഥമസ്ഥാനത്തെത്തുക.

ദൗത്യം

സമർപ്പിതരായ ക്ഷീരകർഷകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അഭ്യുതയകാംക്ഷികളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ കർഷക സമൃദ്ധിയും, സുസ്ഥിരവും, സുതാര്യവും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദവുമായ നടപടികളിലൂടെ സ്വയം നവീകരിച്ച് പരിശുദ്ധവും സുതാര്യവുമായ വിവിധ ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങൾ നൽകുക വഴി ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി ഉറപ്പാക്കാൻ മലബാർ മേഖല സഹകരണ ക്ഷീരോത്പാദക യൂണിയൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്

മൂല്യങ്ങൾ

 • കൂട്ടായ ഉടമസ്ഥതയും ഉത്തരവാദിത്തവും
 • സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധത
 • ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള പരസ്പരവിശ്വാസം
 • സുതാര്യവും ചുമതലാബോധവും വഴി വിശ്വാസ്യത
 • സജീവമായ നവീകരണവും ഗുണനിലവാര ബോധവും
 • വ്യക്തിപരവും സ്ഥാപന പരവുമായ ആത്മവിശ്വാസം
 • നിരന്തരമായ പഠനം

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ


 1. ആരംഭിച്ച തീയതി: 15.01.1990
 2. ഡെയറി പ്ലാൻഡുകളുടെ എണ്ണം: 6
 3. സെൻട്രൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഡെയറി: 1
 4. പാൽ ചില്ലിങ് പ്ലാൻറ്കളുടെ എണ്ണം: 4
 5. പാൽ ചില്ലിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2
 6. സംഭരണ, ഇൻപുട്ട് സെന്ററുകളുടെ എണ്ണം: 10
 7. മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പോകളുടെ എണ്ണം: 10
 8. മാനവ ശേഷി വികസന കേന്ദ്രം: 1
 9. വിറ്റുവരവ് (2017-2018): Rs. 1031.18 കോടി (10311.8 ദശലക്ഷം)
 10. പെയ്ഡ് അപ് ഷെയർ മൂലധനം (2017-2018): 49.76 കോടി (497.6 ദശലക്ഷം കോടി രൂപ)
 11. അസംസ്കൃത പാൽ പ്രതിദിനം (2017-2018): 5,93,605 ലിറ്റർ
 12. പ്രോസസ് ചെയ്ത ദ്രാവക പാൽ ശരാശരി പ്രതിദിന വിൽപ്പന (2017-2018): 4,88,241 ലിറ്റർ
 13. പാൽ, തൈര് പ്രതിദിനം ശരാശരി വില്പന (2017-2018): 61,187 കിലോഗ്രാം
 14. യൂണിയനിലേക്ക് പാൽ നൽകുന്ന ക്ഷീരകർഷകരുടെ എണ്ണം (2017-2018): 88,937

പ്രാരംഭ ഫണ്ടിംഗ്

എം ആർ സി എം പി യു ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറു ജില്ലകൾ ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് II ക്ഷീരവികസന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, കുറച്ചു ലോണും കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് മായി പ്രോജക്ടിനായുള്ള പ്രാരംഭ ഫണ്ട് സ്വിസ് ഏജൻസി ഫോർ ഡവലപ്മെൻറ് ആന്റ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ (എസ്.ഡി.സി) വഴി സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് സർക്കാർ നൽകി. യൂണിയൻ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നതിനു ശേഷം, 1998 ൽ എസ്.ഡി.സി സപ്പോർട്ട് ഒഴിവാക്കുകയും, സംഘടന സ്ഥാപിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി യൂണിയൻ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡണ്ട്മാരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അഞ്ചു വർഷ കാലാവധിയോട് കൂടി ഭരണ കാര്യ നിർവഹണ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ബോർഡിൽ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും കർഷകർ ആയിരിക്കും മലബാർ മിൽമയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ കർഷകർക്ക് ഗുണഫലം ആകുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ ഭാഗമായ ക്ഷീര നിലയങ്ങൾ, ശീതീകരണ ശാലകൾ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. എം ആർ സി എം പി യു ലിമിറ്റഡ് ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ രൂപീകൃതമായി നടന്നുപോരുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനവും അതുപോലെ കാർഷിക വികസന സ്ഥാപനവും ആണ്.

എം ആർ സി എം പി യു ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്

 • 1. സംഭരണ കർഷക ക്ഷേമ വിഭാഗം
 • 2. മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം
 • 3. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ്, ഗുണമേന്മ നിർണയ വിഭാഗം
 • 4. സാമ്പത്തിക വിഭാഗം
 • 5. എഞ്ചിനീയറിംഗും പ്രോജക്ടുകളും
 • 6. എം ഐ എസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് വിഭാഗം
 • 7. പേർസണൽ ആൻഡ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ വിഭാഗം

സംഭരണ കർഷക ക്ഷേമ വിഭാഗം

കർഷകരുടെ പാൽ ഉൽപാദനത്തെ ലാഭകരമാക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതേപോലെതന്നെ സൊസൈറ്റികൾ വഴി പാൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സംഭരണ കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പാണ്. പാലക്കാട്, പട്ടാമ്പി, നിലമ്പൂർ, കോഴിക്കോട്, കൽപ്പറ്റ, കണ്ണൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, വടകര, കോട്ടക്കൽ, അട്ടപ്പാടി സംഘങ്ങൾ വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

പാൽ കൂളറുകൾ

പാൽ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ എത്തിച്ച് ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കാനും പാൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും സൊസൈറ്റികളിൽ ബൾക്ക് പാൽ കൂളറുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2018 ഏപ്രിലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 6.8 ലക്ഷം ലിറ്റർ ചില്ലിങ് ശേഷിയുള്ള 208 ബൾക് മിൽക് കൂളറുകൾ ആറ് ജില്ലകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷീരോൽപാദന പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും കർഷകർക്കുവേണ്ടി

ക്ഷീരോൽപാദന പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും കർഷകർക്കുവേണ്ടി

കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനം

സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ സേവനസന്നദ്ധരായ യുവാക്കളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹായത്താൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നൂറിലധികം കൃത്രിമ ബീജസങ്കലന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതുവഴി കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ബീജ മാത്രകൾ മലബാർ മേഖലാ യൂണിയൻ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിവരുന്നു.

പശുക്കിടാവ് പരിപാലനം പരിപാടി

വർഷം തോറും 2000 ത്തിൽപരം ഉൽകൃഷ്ട ഇനം പശുക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂന്നി 200 കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പശു കിടാങ്ങൾക്ക് വിറ്റാമിനുകൾ, സമ്മിശ്ര ആഹാരങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവ സബ്‌സിഡിയോടു കൂടി നൽകി പരിപാലിക്കുന്നു. 2009-2010 ൽ ഈ പദ്ധതി വഴി 24500 പശുക്കുട്ടികളെ 2018 നോടകം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ആയിട്ടുണ്ട്.

വൈക്കോലും കാലിത്തീറ്റയും

ഗുണമേന്മയുള്ള കാലിത്തീറ്റയും പുല്ലും കർഷകർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ വഴി സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ നൽകി വരുന്നു

 • മിൽമയുടെ പോഷകസമൃദ്ധമായ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ പാലുല്പാദന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
 • ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വൈക്കോൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു
 • കാലികളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെൻറ്കളും വിതരണം ചെയ്യുന്നു
 • പച്ചപ്പുൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.


വികേന്ദ്രീകൃത വെറ്റിനറി യൂണിറ്റുകൾ

ഈ പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് നാമമാത്രമായ ചിലവിൽ മൃഗ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും മരുന്നും ക്ഷീരകർഷക ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു,മൃഗ ചികിത്സാ സൗകര്യം തീരെ ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും മൃഗ ചികത്സാ ചിലവ് വളരേ കൂടുതൽ ആയി വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും മാത്രമാണ് യൂണിയൻ ഈ സൗകര്യം നൽകി വരുന്നത് .

സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ

സ്ത്രീകൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീരകർഷകരുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ക്ഷേമത്തിനായി, നിരവധി സ്വയം-സഹായ സംഘങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം യൂണിയൻ നൽകുന്നുണ്ട്. 1/4/2018 കണക്കു പ്രകാരം 101 സ്വയം-സഹായ സംഘങ്ങൾ സൊസൈറ്റിക്കു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അംഗങ്ങൾക്ക് കന്നുകാലി വാങ്ങൽ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു.

സൊസൈറ്റികൾ വഴിയുള്ള ക്ഷീര സംവരണം

 • സൊസൈറ്റികൾക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനും കൂളറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ട ഗ്രാൻഡ് കൾ നൽകുന്നു.
 • പാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ നൽകുന്നു..
 • പാൽ കാനുകൾ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകിവരുന്നു.

 • ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ

  കർഷകർ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനി എന്നിവയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ.

  • സ്വാഭാവിക മരണം
  • അപകടമരണം
  • സ്ഥിരമായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം
  • ചികിത്സാചെലവ്

  ഇതിനെല്ലാം പുറമേ കാലികൾക്ക് നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ലഭ്യമാണ്. ഇവയെല്ലാം യൂണിയനുകൾ നേരിട്ടോ സൊസൈറ്റികളുടെ സഹായത്തോടെയോ കർഷകർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ നടത്തിവരുന്നു.

  തീറ്റപ്പുൽ സംരംഭകത്വവും സബ്സിഡികളും

  ഹൈബ്രിഡ് നെപിയർ തുടങ്ങിയ തീറ്റപ്പുൽ ഇനങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള തീറ്റപ്പുൽ സംരംഭകരെ യൂണിയൻ സന്നദ്ധരാക്കുകയും സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ കർഷകർക്ക് തീറ്റപ്പുൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സൊസൈറ്റിയിലെ ദരിദ്ര കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകായും ചെയ്യുന്നു. കിലോഗ്രാമിന് 3.5 രൂപ നിരക്കിൽ സംരംഭകരിൽ നിന്ന് തീറ്റപ്പുൽ ശേഖരിക്കുകയും, കിലോഗ്രാമിന് 1 രൂപ സബ്സിഡിയോടു കൂടി 2.5 രൂപ നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 25 സെന്റിൽ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിചെയ്യാൻ തെയ്യാറാകുന്ന കര്ഷകന് 2500 രൂപ സബ്‌സിഡി നൽകുന്നു

  ക്ഷീര കർഷകർക്കുള്ള പെൻഷൻ ഫണ്ട്

  മേഖലാ യൂണിയൻ വിപണനം നടത്തുന്ന ഓരോ ലിറ്റർ പാലിന്റെയും വിലയുടെ 0 .75% വീതം ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള പെൻഷനു വേണ്ടി സർക്കാരിലേക്ക് നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു . 2018 മാർച്ചിൽ യൂണിയൻ 3273.72 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ അടച്ചത്.

  റേഷൻ ബാലൻസിങ് പ്രോഗ്രാം (ആർ ബി പി)

  ദേശീയ ക്ഷീര ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായാണ് റേഷൻ ബാലൻസിങ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് . ഓരോ മൃഗത്തിനും ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരത്തിന് അനുസൃതമായാണ് പശുക്കൾക്ക് ഫീഡുകളും കാലിതീറ്റയും ലഭ്യമാക്കുന്നത്. പോഷകാഹാരങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും റേഷൻ ബാലൻസിങ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൻഎച്ച്ഡിബിയുടെ INAPH എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് . 2018 മാർച്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 31009 മൃഗങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അവയുടെ റേഷൻ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  ഗ്രാമീണ പാൽ സംഭരണ സംവിധാനം

  ഗ്രാമീണ സൊസൈറ്റികളിൽ പാലുൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നാഷണൽ ഡെയറി പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള ഉപപദ്ധതിയാണിത്. ഈ പരിപാടിയിൽ പുതിയ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനും, സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിലും, പാലുൽപ്പാദന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലും സൊസൈറ്റിക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ക്ഷീരവികസന പരിപാലനം, ശുദ്ധമായ പാൽ ഉത്പാദനം, ക്ഷീര സഹകരണ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കർഷകസമൂഹത്തിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും നൽകിവരുന്നു.

  പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള ക്ഷീര പദ്ധതി

  കേരള സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രത്യേക ക്ഷീര പദ്ധതികളിലൂടെ സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി പശുക്കൾ, ഇന്ഷുറന്സ്, വെറ്റിനറി സഹായം, കാലിത്തീറ്റ, റബ്ബർ മാറ്റ്, പാൽ പാത്രം, പശു പരിപാലന ചിലവ് എന്നിവ നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിലമ്പൂർ, സുഗന്ധഗരി, മാനന്തവാടി മേഖലകളിൽ നിന്നും 1618 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2749.65 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ഏഴ് പദ്ധതികൾ യൂണിയൻ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 2018 നിലമ്പൂർ, സുഗന്ധഗിരി, മാനന്തവാടി, വാനിമൽ, കാരടുക്ക, മുട്ടിൽ, പരപ്പ മേഖലകളിൽ നിന്നും 468 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ആകെ 1298.53 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് അഞ്ച് പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .

  സഹകരണ വികസന പരിപാടി

  ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബോർഡ് മെമ്പർമാരെയും തൊഴിലാളികളെയും സൊസൈറ്റിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു.

  അവാർഡുകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും

  കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വളരാനുള്ള പ്രചോദനമായി മികവ് നേടുന്ന കർഷകർക്കും സൊസൈറ്റികൾക്കും അവാർഡുകളും കർഷകരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകളും നൽകുന്നു.

  അധിക പരിശീലന പരിപാടി :

  അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം - വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പതിവ് കോഴ്സുകളോടൊപ്പം അധിക പരിശീലന നൽകുന്നു. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ ജനറൽ ആന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് എ.എസ്.എ.പി. ഉപഭോക്താവിന് നല്ല നിലവാരമുള്ള പാൽ എന്ന് ലക്ഷ്യത്തോടെ ASAP കോഴ്സ് മലബാർ മിൽക് യൂണിയൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനായി, ബൾക് പാലുല്പന്നങ്ങൾ (ബി.എം.സി. - സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള പാൽ ലഭ്യമാകണം. പാലിൻറെ ഗുണമേന്മ നിലനിർത്താൻ മിൽക്ക് കൂളറുകൾ കൃത്യമായി മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം പ്രസ്തുത കാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളർ ഓപ്പറേറ്റർ കോഴ്സ് എൻ എസ് ഡി സിയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നടത്തിവരുന്നു ഇതിനായി മിൽമയുടെ നിലവിലുള്ള മാനവവികസന ശേഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു

  മലബാർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഫൗണ്ടേഷൻ

  മലബാർ മേഖലയിലുള്ള കർഷകരുടെ ഉന്നതിക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് 1882 പ്രകാരം രൂപീകൃതമായ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണ് മലബാർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഫൗണ്ടേഷൻ. KCMMF ചെയർമാൻ, ചെയർമാൻ എം.ആർ.സി.എം.പി.യു ലിമിറ്റഡ്, എം.ആർ.സി.എം.പി.യു ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അടക്കം ഏഴംഗ ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് ആണ് ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്നത് ഈ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ ചെയ്തുവരുന്ന പ്രധാന പരിപാടികൾ:

  • കർഷകരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക
  • കർഷകരുടെ കാലിത്തീറ്റ ചിലവ് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ബദൽ കാലിത്തീറ്റ വസ്‌തുക്കൾ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ വഴി വിപണനം ചെയ്യുക.
  • ഫാം യന്ത്രങ്ങൾ, കറവ യന്ത്രങ്ങൾ, തീറ്റപുല്ല് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, റബ്ബർ മാറ്റുകൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക
  • ക്ഷീരകർഷകർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഴം, പച്ചക്കറി എന്നിവ വിപണനം നടത്തി കർഷകർക്ക് മികച്ച വില നൽകുന്നു
  • ഫാമുകളും വിനോദ് കേന്ദ്രങ്ങളെയും പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വയനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക

  മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

  എം. ആർ. സി. എം. പി. യു. ലിമിറ്റഡിന്റെ മൂന്നു പ്രധാന പ്രവർത്തനമേഖലകളിലൊന്നാണ് മാർക്കറ്റിംഗ്. യൂണിയനുമായുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരേയൊരു മേഖലയാണിത്. താഴെപ്പറയുന്ന രണ്ടു വിശാലമായ മേഖലകളിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

  പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം

  പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം (അതായത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പാൽ, തൈര്, സംഭാരം ഉൽപന്നങ്ങൾ) 7 അത്യാധുനിക ഡെയറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറുകൾക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡെയറി യൂണിറ്റുകളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് രണ്ടായി തിരിക്കാം. വിപണന മേഖലയും വിതരണ മേഖലയും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും പാലുൽപ് പന്നങ്ങൾ വിതരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന വിതരണ മേഖലയും. ഓരോ ഡെയറി യൂണിറ്റിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് സെയിൽസ്മാൻ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഡീലർമാരെയും പുതിയ വിതരണ ശൃംഖലയും വളർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന വിപണന മേഖല

  ഇതര ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം

  ഇതര ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ നെയ്യ്, ഐസ്ക്രീം, സിപ്പപ്പ്, പേട, പാലട മിക്സ്, ഫ്ലേവർ ചേർത്ത പാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിൽമ പ്ലസ് എന്നിവയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ്