ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ആശയവിനിമയ വിലാസം

മിൽമ - (എം.ആർ.സി.എം.പി.യു ലിമിറ്റഡ്) ഹെഡ് ഓഫീസ്
കുന്ദമംഗലം പി.ഒ, പെരിങ്ങൊളം,
കോഴിക്കോട്, കേരള PIN 673 571,
ഫോൺ: 0495-280 54 00, 0495 280 54 39
ഫാക്സ്: 0495-2800 648,
ഇമെയിൽ: mrcmpu@malabarmilma.coop
ജി.എസ്.ടി നം.: 32AAAAM1011G2ZH


ചെയർമാൻ
ശ്രീ.മണി.കെ.എസ്.
ഓഫീസ് 0495-2805 414

മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ
ശ്രീ. കെ.എം.വിജയകുമാരൻ
ഓഫീസ് 0495-2805 414

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

ഏത് ഫീഡ്ബാക്കിനും അന്വേഷണത്തിനും ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുക

Head of Functional Departments

Production

Mr. D.S. Konda
Senior Manager (Production)
Email: dskonda@malabarmilma.coop
Marketing

Mr. P.A. Ramesan
Senior Manager (Mktg)
Email: ramesh@malabarmilma.coop
Procurement and Input

Mr. K.C James
Senior Manager (P & I)
Email: james@malabarmilma.coop
Finance and Accounts

Mr. T.M. Thomas
Senior Manager (F&A)
Email: tmthomas@malabarmilma.coop
Engineering

Mr. Premanandan .K
Manager(Engineering)
Email: preman@malabarmilma.coop
Projects

Mr. K.M.Vijayakumaran
Senior Manager Projects
Email: vijayakumaran@malabarmilma.coop
MIS& Systems

Mr. P.S Suresh Kumar
Assistant Manager (MIS)
Email: pssuresh@malabarmilma.coop
Personnel and Administration (P&A)

Mr. P.A. Ramesan
Senior Manager (P&A) i/c
Email:ramesh@malabarmilma.coop
Training/GOI-GOK Projects

Mr. Roopesh N.P
Assistant Manager (Production)
Co-ordinator GOI-GOK Projects
Email: roopesh@malabarmilma.coop

Dairy Plants

KOZHIKODE DAIRY

Mr. Shajimon K K
Dairy Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) - Kozhikode Dairy Peringolam , Kunnamangalam (PO),
Kozhikode, PIN 673 571, Kerala State
Phone: 91-0495- 2800396 , 2800697
Fax: 91-0495-2800796
Email: kkddairy@malabarmilma.coop
Customer care ID: kkddairy@malabarmilma.coop
Customer care No: 0495-2800697
GST : 32AAAAM1011G1ZI
PALAKKAD DAIRY

Mr. Gopalakrishnan. P
Senior Manager (Dairy)


MILMA' - (MRCMPU Ltd.) - Palakkad Dairy
Kalleppully (PO), Palakkad
PIN 678005, Kerala State
Phone: 91-0491-2533 682
Fax: 91-0491-2521 838
Email: pkddairy@malabarmilma.coop
Customer care ID: pkd.mkt@malabarmilma.coop
Customer care No: 0491-2538450
GST : 32AAAAM1011G4ZF
KASARAGOD DAIRY

Mr. Gopi K.S
Dairy Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) - Kasaragod Dairy
Anandasramam P.O, Kanhangad,
Kasaragod - Pin 671531 Kerala State
Phone: 0467 -- 2202706
Fax: 91-0467 -- 2207423
Email: kgddairy@malabarmilma.coop
Customer care ID: kgd.mkt@malabarmilma.coop
Customer care No: 0467-2202796
GST : 32AAAAM1011G6ZD
KANNUR DAIRY

Mr. Vinod Kumar R.S
Dairy Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) - Kannur Dairy Pallikkunnu (PO),
Kannur PIN 670 004, Kerala State
Phone: 91-0497-2749749
Fax: 91-0497-2746 330
Email:knrdairy@malabarmilma.coop
Customer care ID: knr.mkt@malabarmilma.coop
Customer care No: 0497-2746930
GST : 32AAAAM1011G5ZE
WAYANAD DAIRY

Mr. Radhakrishnan S
Dairy Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) - Wayanad Dairy
Wayanad - Pin 673121, Kerala State
Phone:04936-207245
Fax:04936--207145
Email: wyddairy@malabarmilma.coop
Customer care ID: wyd.mkt@malabarmilma.coop
Customer care No:04936-207201 GST : 32AAAAM1011G3ZG
CENTRAL PRODUCTS DAIRY

Mr. Arun P
Manager, Central Products Dairy


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) - Central Products
Dairy, Naduvattom, Beypore,
Kozhikode - Pin -673015
Kerala State
Phone: 0495 -- 2414117
Email: cpdkkd@malabarmilma.coop
Customer care ID: spu.mkt.kkd@gmail.com
Customer care No: 0495-2418836
GST : 32AAAAM1011G7ZC
MALAYORA DAIRY SREEKANDAPURAM

Mr. Boby Kuriakose
Dairy Manager


Milma Malayora Dairy ,
Kaithapram (PO), Madambam,
Sreekandapuram.
Pin:670631
Phone:0460-2233501,
mdsdairy@malabarmilma.coop
GST : 32AAAAM1011G5ZE

MILK CHILLING PLANTS (MCP)

MANANTHAVADY MCP

Mr. Rajesh. M.A
Manager - MCP I/c


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Milk Chilling Plant
Mananthavady P.O.
Wayanad District
Phone: 04935 - 240093
Email: mdymcp@malabarmilma.coop
NILAMBUR MCP

Smt. Neethu Madhavan
Manager - MCP I/c


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Milk Chilling Plant
Nilambur P.O.
Malappuram (District)
Phone: 04931 - 220247
Email: nbrmcp@malabarmilma.coop
PATTAMBI MCP

Mr. Sivaramakrishnan V S
Manager - MCP I/c


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Milk Chilling Plant
Mele Pattambi P.O.
Pattambi
Phone: 0466 - 2213014
Email: ptbmcp@malabarmilma.coop
ATTAPPADI MCP

Smt. Deepa . R
Manager - MCP I/c


MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Milk Chilling Plant
Agali P.O. Palakkad
Phone: 04924 - 254316
Email: atpmcp@ malabarmilma.coop

MILK CHILLING CENTRES (MCC)

VADAKARA MCC

Mr. Anilkumar. P
Manager- MCC I/c


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Milk Chilling Centre
Chemmarathur (PO),
Vadakara,
Kozhikode District,
PIN -- 673104,
Phone: 0496 -- 2590150
Email: vdkpi@malabarmilma.coop
KOTTAKKAL MCC

Smt. Oormila Kumari
Manager- MCC I/c


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Milk Chilling Centre Cherussola P.O,
Kottakkal - 676 510,
Malappuram District,
Tel: 0494 - 2612002

MILK PROCUREMENT AND INPUT (P&I) UNITS

KASARAGOD P&I UNIT

Mr. Madhavan. K
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.), P&I Unit,
Anandasramam (PO), Kanhangad
Kasaragod (District)
Phone: 0467 - 2202706
Email: kgdpi@malabarmilma.coop
KANNUR P&I UNIT

Mr. Bijumon K. Skaria
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.), P&I Unit,
Pallikkunnu (PO), Kannur (District)
Phone: 0497 - 2749580
Email: knrpi@malabarmilma.coop
WAYANAD P&I UNIT

Mr. Vasudevan.K.R
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.), P&I Unit,
Chuzhali, Kalpetta (PO), Wayanad District.
Phone: 04936 - 207198
Email: wydpi@malabarmilma.coop
KOZHIKODE P&I UNIT

Mr. Georgekutty. K.K
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.), P&I Unit,
Kunnamangalam (PO)
Kozhikode - 673 571
Phone: 0495 - 2800086
Email:kkdpi@malabarmilma.coop
NILAMBUR P&I UNIT

Mr. Bharathabhooshanan. K
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.) , P&I Unit,
Nilambur (PO)
Malappuram (District)
Phone: 04931 - 220836
Email: nbrpi@malabarmilma.coop
PATTAMBI P&I UNIT

Mr. Pushparajan. C.A
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.), P&I Unit,
Mele Pattambi P.O.
Palakkad District
Phone: 0466 - 2213014
Email: ptbpi@malabarmilma.coop
PALAKKAD P&I UNIT

Mr. Suresh R
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.) , P&I Unit,
Kalleppully (PO).
Palakkad
Phone: 0491 - 2533682
Email: pkdpi@malabarmilma.coop
KOTTAKKAL P&I UNIT

Smt. Oormila Kumari
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.), P&I Unit,
Chenakkal, Cherushola (PO)
Kottakkal, Malappuram District.
Kerala State - 676510
Phone: 0494 2612002
Email: ktkpi@malabarmilma.coop
VADAKARA P&I UNIT

Mr. Anilkumar. P
Unit Head


'MILMA' (MRCMPU Ltd.), P&I Unit,
Chemmarathur (PO),
Vadakara,
Kozhikode District,
PIN - 673104,
Phone: 0496 - 2590150
Email: vdkpi@malabarmilma.coop
ATTAPPADI P&I UNIT

Mr. Narayanankutty.M
Unit Head


MILMA' - (MRCMPU Ltd.), P&I Unit,
Agali P.O. Palakkad
Phone: 04924 - 254316
Email: atppi@malabarmilma.coop

Human Resources Development CentreMr.Adarsh.C
Principal


'MILMA' (MRCMPU Ltd.) - HRD Centre
Naduvattom, Arakkinar (PO),
Kozhikode District. Kerala State
Phone: 0495 - 2414196
Email: hrdc.kkd@malabarmilma.coop

Marketing Depots

Ndadapuram Marketing Depot

Mr. James Mohan
AMO and Depot Manager


'MILMA' (MRCMPU Ltd.) Nadapuram, Avolam, Near Modakara Masjith, Nadapuram PO-673504 Kozhikode District. Kerala State Email: ndpm.mkt@malabarmilma.coop
Kottakkal Marketing Depot

Mr. Deepak Krishna M U
AMO and Depot Manager


'MILMA' (MRCMPU Ltd.) Kottakkal Marketing Depot Chenakkal, Cherushola PO, Malappuram District. Kerala State- 676510 Phone: 0494 2610560 Email: edk.mkt@malabarmilma.coop
Nilambur Marketing Depot

Mrs. Neethu Madhavan
TO and Depot Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Nilambur Marketing Depot Nilambur P.O. Malappuram (District) Phone: 04931 - 220247 Email: nbrmcp@malabarmilma.coop
Pattambi Marketing Depot

Mr. Sivaramakrishnan V S
TS Production and Depot Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Pattambi Marketing Depot Mele Pattambi P.O., Palakkad District Phone: 0466 - 2213014 Email: ptbmcp@malabarmilma.coop
Ulliyeri Marketing Depot

Mr. James Mohan D
AMO and Depot Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Ulliyeri Marketing Depot Ulliyeri PO, Mundoth, Kozhikode District PIN 673620 Phone: 0496 - 2209999, Mob:8592032802 Email: uly.mkt@malabarmilma.coop
Ramanattukara Marketing Depot

Mr. Ajith T John
AMO & Depot Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.), Ramanattukara Marketing Depot Agadi Parambil,Pallikkal Bazar,Pallikkal, Kakkanchery , Kottapuram Road , Ramanattukara, PIN - 673620, Phone- 04923-232137 Email: rmk.mkt@malabarmilma.coop
Mannarkkad Marketing Depot

Mr. Razin
TS Production and Depot Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.), Mannarkkad Marketing Depot, KP/VI-7 15, Kandamangalam Road, Mele Ariyoor, Kottopadam (PO), Mannarkkad, Palakkad District,PIN -678583, Phone - 9496038491 Email: mkd.mkt@malabarmilma.coop
Alathur Marketing Depot

Smt. Vandana K.G
AMO and Depot Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.), 15/484 Thrippalur, Erimayoor PO, Alathur, Palakkad - 678546 Phone - 9496038492 Email: atr.mkt@malabarmilma.coop
Koyippady Marketing Depot

Mr. Vipin P
AMO and Depot Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.), Redistribution Centre, Naikap, Kumbala (P.O.), Kasaragod - 671321. Phone : 04998216706 Email :kpd.mkt@malabarmilma.coop
Pathiripala Marketing Depot

Sri. Sasi P.B
AM Marketing and Depot Manager


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.), Pathiripala Marketing Depot, 8/28 Devi Movies,Kizhakumpuram(PO), Mannur Palakkad,Pin 678613, Phone-0491-2872610 Email:ptp.mkt@malabarmilma.coop
TMR Plant

Mr. Ajith Prasad
Manager I/C


'MILMA' - (MRCMPU Ltd.),TMR plant, Moopankulam,Pattenchery(PO), Palakkad District,PIN -678532, Phone-04923-232137 Email: mrdftmrpkd@gmail.com