മിൽമ രൂപരേഖ

മലബാർ റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ എം ആർ സി എം പി യു

എം ആർ സി എം പി യു ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ:DB9 മലബാർ മേഖലയിലെ ആറു ജില്ലകളിലായി അതായത് മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്ഷീരകർഷകരുടെ അംഗത്വത്തിൽ ലോകപ്രശസ്തമായ ആനന്ദ് പാറ്റേൺ ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘം (അമൂൽ- ഗുജറാത്ത്) മാതൃകയിൽ പ്രസ്തുത ജില്ലകളിലെ ക്ഷീരകർഷകരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. യൂണിയൻ കേരള ക്ഷീരോല്പാദന സഹകരണ സംഘം അതായത് മിൽമയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ്. എറണാകുളവും തിരുവനന്തപുരം യൂണിയനുകളും സഹോദര സംഘടനകളാണ് (ERCMPU Ltd. & TRCMPU Ltd.). മലബാർ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പെരിങ്ങൊളം ( കുന്നമംഗലം പോസ്റ്റ്) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന വിശേഷണങ്ങൾ

ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡണ്ട് മാരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അഞ്ചു വർഷ കാലാവധിയോട് കൂടി ഭരണ കാര്യ നിർവഹണ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ബോർഡിൽ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും കർഷകർ ആയിരിക്കും. മലബാർ മിൽമയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ കർഷകർക്ക് ഗുണഫലം ആകുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ ഭാഗമായ ക്ഷീര നിലയങ്ങൾ, ശീതീകരണ ശാലകൾ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.
മിൽമ സഹകരണ സംഘം പരസ്പര സഹായത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് മുന്നേറ്റം നടത്തുക എന്ന് ആശയത്തിൽ ഊന്നിയ പ്രവർത്തനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ് സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന് മാതൃകയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബദലാണ്. കൂടാതെ ലാഭം കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് മൂലം അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം ഉയർത്തുകയും ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികളായ ഇല്ലാതെ കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ

ക്ഷീരകർഷകരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പാൽ സംഭരണം, പ്രോസസിംഗ് ഉൽപ്പന്ന വിതരണം വിനിമയം എന്നിവ മിൽമയുടെ മാർഗ നിർദേശത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു.

 1. ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പാൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് സൊസൈറ്റികൾ വഴി പൂർണമായും കർഷകർക്ക് ആദായകരമായ രീതിയിൽ സംഭരിക്കുക.
 2. സംഭരിക്കുന്ന പാൽ ഗുണമേന്മയുള്ള പാൽ, പാലുൽപന്നങ്ങൾ വിതരണക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക.
 3. പാൽ, പാലുല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തുക അതുവഴി സംഘത്തിന്റെയും കർഷകരുടെയും ലാഭം ഉയർത്തുക.
 4. പുതിയ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഗുണമേന്മ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.

ദർശനം

ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന മനുഷ്യൻറെ ആരോഗ്യവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ആരോഗ്യദായകമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുക വിതരണം ചെയ്യുക കൃഷിക്കാരെയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ധരിക്കുക.

ദൗത്യം

കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ സമൃദ്ധിക്കും നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കുന്നു.

 • ഗുണമേന്മയുള്ള സുരക്ഷിതമായ പണത്തിനു മൂല്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക
 • സമഗ്രമായ സുസ്ഥിരമായ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദപരമായ സുതാര്യമായ നവീകരണം പ്രക്രിയകൾ
 • ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ജീവനക്കാർ കൃഷിക്കാർ ഓഹരി ഉടമകൾ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ

മൂല്യങ്ങൾ

 • കൂട്ടായ ഉടമസ്ഥതയും ഉത്തരവാദിത്തവും
 • സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയും
 • പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെ കൂടിയുള്ള ബഹുമാനം
 • സുതാര്യവും ചുമതല ബോധവുമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക
 • നവീകരണ പ്രക്രിയയിൽ മുൻകൈയെടുക്കുക നിലനിർത്തുക
 • വ്യക്തിപരവും സ്ഥാപന പരവുമായ സ്വകാര്യത
 • തുടർപഠനങ്ങൾ

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ


 1. ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: 15.01.1990
 2. ഡെയറി പ്ലാൻഡുകളുടെ എണ്ണം: 6
 3. സെൻട്രൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഡെയറി: 1
 4. പാൽ ചില്ലി പ്ലാൻറ്കളുടെ എണ്ണം: 4
 5. പാൽ ചില്ലിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2
 6. സംഭരണ, ഇൻപുട്ട് സെന്ററുകളുടെ എണ്ണം: 10
 7. മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പോകളുടെ എണ്ണം: 10
 8. മാനവ വിഭവ വികസന കേന്ദ്രം: 1
 9. വിറ്റുവരവ് (2017-2018): Rs. 1031.18 കോടി (10311.8 ദശലക്ഷം)
 10. പെയ്ഡ് അപ് ഷെയർ മൂലധനം (2017-2018): 49.76 കോടി (497.6 ദശലക്ഷം കോടി രൂപ)
 11. അസംസ്കൃത പാൽ പ്രതിദിന (2017-2018): 5,93,605 ലിറ്റർ
 12. പ്രോസസ് ചെയ്ത ദ്രാവക പാൽ ശരാശരി പ്രതിദിന വിൽപ്പന (2017-2018): 4,88,241 ലിറ്റർ
 13. പാൽ, തൈര് പ്രതിദിനം ശരാശരി വില്പനയുള്ള (2017-2018): 61,187 കിലോഗ്രാം
 14. യൂണിയനിലേക്ക് പാൽ നൽകുന്ന ക്ഷീരകർഷകരുടെ എണ്ണം (2017-2018): 88,937

പ്രാരംഭ ഫണ്ടിംഗ്

MRCMPU ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആറു ജില്ലകൾ ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് II ക്ഷീരവികസന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, കുറച്ചു ലോണും കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് മായി പ്രോജക്ടിനായുള്ള പ്രാരംഭ ഫണ്ട് സ്വിസ് ഏജൻസി ഫോർ ഡവലപ്മെൻറ് ആന്റ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ (എസ്.ഡി.സി) വഴി സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് സർക്കാർ നൽകി. യൂണിയൻ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നതിനു ശേഷം, 1998 ൽ എസ്.ഡി.സി യെ ഒഴിവാക്കി , സംഘടന സ്ഥാപിക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡണ്ട് മാരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അഞ്ചു വർഷ കാലാവധിയോട് കൂടി ഭരണ കാര്യ നിർവഹണ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ബോർഡിൽ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും കർഷകർ ആയിരിക്കും മലബാർ മിൽമയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ കർഷകർക്ക് ഗുണഫലം ആകുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ ഭാഗമായ ക്ഷീര നിലയങ്ങൾ, ശീതീകരണ ശാലകൾ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. MRCMPU LTD ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ രൂപീകൃതമായി നടന്നുപോരുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനവും അതുപോലെ കാർഷിക വികസന സ്ഥാപനവും ആണ്.

മിൽമ സഹകരണ സംഘം പരസ്പര സഹായത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് മുന്നേറ്റം നടത്തുക എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിയ പ്രവർത്തനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ് സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന മാതൃകയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബദലാണ്. കൂടാതെ ലാഭം കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് മൂലം അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം ഉയർത്തുകയും ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികൾ ഇല്ലാതെ കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ട്.

MRCMPU ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തന വകുപ്പുകളുണ്ട്

 • 1. സംവരണ വിഭാഗം
 • 2. വിതരണ വിഭാഗം
 • 3. പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ്, ഗുണമേന്മ നിർണയ വിഭാഗം
 • 4. സാമ്പത്തിക വിഭാഗം
 • 5. എഞ്ചിനീയറിംഗും പ്രോജക്ടുകളും
 • 6. എം ഐ എസ് അതുപോലെ സിസ്റ്റം വിഭാഗം

സംഭരണ, നിക്ഷേപ വകുപ്പ്

കർഷകരുടെ പാൽ ഉൽപാദനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതേപോലെതന്നെ സൊസൈറ്റികൾ വഴി പാൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സംഭരണ നിക്ഷേപ വകുപ്പാണ്. പാലക്കാട്, പട്ടാമ്പി, നിലമ്പൂർ, കോഴിക്കോട്, കൽപ്പറ്റ, കണ്ണൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, വടകര, കോട്ടക്കൽ, അട്ടപ്പാടി സംഘങ്ങൾ വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

പാൽ കൂളറുകൾ

കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതാക്കാനും പാൽ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും സൊസൈറ്റികളിൽ ബൾക്ക് പാൽ കൂളറുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. 2018 ഏപ്രിലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 6.8 ലക്ഷം ലിറ്റർ ചില്ലിങ് ശേഷിയുള്ള 208 ബൾക് മിൽക് കൂളറുകൾ ആറ് ജില്ലകളിൽ സ്ഥാപിച്ചു.

ക്ഷീരോൽപാദന പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും കർഷകർക്കുവേണ്ടി

ക്ഷീരോൽപാദന പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും കർഷകർക്കുവേണ്ടി

കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനം

സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ സേവനസന്നദ്ധരായ യുവാക്കളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹായത്താൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നൂറിലധികം കൃത്രിമ ബീജസങ്കലന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

പശുക്കിടാവ് പരിപാലനം പരിപാടി

2000 ഉൽകൃഷ്ട ഇനം പശുക്കളെ വിഭാവനം ചെയ്യുക എന്ന ആശയത്തിലൂന്നി 200 കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പശു കിടാങ്ങൾക്ക് വിറ്റാമിനുകൾ, സമ്മിശ്ര ആഹാരങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവ നൽകി പരിപാലിക്കുന്നു. The union is started the program in the year 2009-2010 and raised 24500 heifers till 2018 year under this program.

വൈക്കോലും കാലിത്തീറ്റയും

For ensuring the availability of quality feed and fodders at farmer premises, union has implemented many schemes.

 • പോഷകസമൃദ്ധമായ കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ പാലുല്പാദന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
 • ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വൈക്കോൽ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു
 • കാലികളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും വിറ്റാമിൻ സപ്ലിമെൻറ്കളും വിതരണം ചെയ്യുന്നു
 • പച്ചപ്പുൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ട സഹായം മിതമായ നിരക്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.
 • സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ക്ഷീര കർഷക കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡികൾ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.


ഗോശാല നിർമ്മാണ സഹായ പദ്ധതി

നബാർഡിന് സഹായത്തോടുകൂടി വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ഷീരോൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ. ഇതിനോടകം തന്നെ 300 അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുകയും 180 എണ്ണം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. താഴെക്കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത പരിപാടിയിൽ വരുന്നത്:

 • യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക അഥവാ കറവ യന്ത്രങ്ങൾ, തീറ്റപ്പുല്ല്വെട്ടുന്ന യന്ത്രം, ജൈവവാതക കേന്ദ്രങ്ങൾ, റബ്ബർ മാറ്റുകൾ യാന്ത്രിക, ജലവിതരണ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ
 • ക്ഷീരോൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലന പരിപാടി
 • ചിലവുകുറഞ്ഞ തീറ്റ വിതരണം

വികേന്ദ്രീകൃത വെറ്റിനറി യൂണിറ്റുകൾ

ഈ പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ മൃഗ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുകയും സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും മറ്റും സഹായങ്ങളും നൽകി വരുന്നു.

സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ

സ്ത്രീ-ക്ഷീണ കർഷകരുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായ ക്ഷേമത്തിനായി, നിരവധി സ്വയം-സഹായ സംഘങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം യൂണിയൻ നൽകുന്നുണ്ട്. 1/4/2018 കണക്കു പ്രകാരം 101 സ്വയം-സഹായ സംഘങ്ങൾ സൊസൈറ്റിക്കു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അംഗങ്ങൾക്ക് കന്നുകാലി വാങ്ങൽ, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു.

സൊസൈറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയനുകൾ വഴി ക്ഷീര സംവരണം

യൂണിയനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റികൾ വഴി ഉള്ള ക്ഷീര സംവരണത്തിൽ താഴെക്കാണുന്ന സ്കീമുകൾ നടത്തിവരുന്നു

 • സൊസൈറ്റികൾക്കും യൂണിയനുകൾക്കും സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനും കൂളറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ട ഗ്രാൻഡ് കൾ നൽകുന്നു.
 • സൗജന്യമായ രാസപദാർത്ഥ നിർണയം നൽകുന്നു.
 • പാൽ കാനുകൾ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ നൽകിവരുന്നു.

ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ

കർഷകർ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനി എന്നിവയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ.

 • സ്വാഭാവിക മരണം
 • അപകടമരണം
 • സ്ഥിരമായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം
 • ചികിത്സാചെലവ്

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ കാലികൾക്ക് നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ലഭ്യമാണ്. ഇവയെല്ലാം യൂണിയനുകൾ നേരിട്ടോ സൊസൈറ്റികളുടെ സഹായത്തോടെയോ കർഷകർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ നടത്തിവരുന്നു.

കാലിത്തീറ്റ സംരംഭകത്വവും കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡികളും

ഹൈബ്രിഡ് നെപിയർ ഇനങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞത് 5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കാലിത്തീറ്റ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കാലിത്തീറ്റ സംരംഭകരെ യൂണിയൻ വളർത്തുകയും സൊസൈറ്റിയിലെ ദരിദ്ര കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകായും ചെയ്യുന്നു. കിലോഗ്രാം പരിധിക്ക് 3.5 രൂപ ചെലവിൽ സംരംഭകരിൽ നിന്ന് കാലിത്തീറ്റ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും, കിലോഗ്രാമിന് 2.5 രൂപ നിരക്കിൽ സബ്സിഡിയോടു കൂടിയ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 25 സെന്റിൽ കാലിത്തീറ്റ കൃഷിചെയ്യാൻ തെയ്യാറാകുന്ന കര്ഷകന് 2500 രൂപ സബ്‌സിഡി നൽകുന്നു

ക്ഷീര കർഷകർക്കുള്ള പെൻഷൻ ഫണ്ട്

കേരളത്തിലെ ക്ഷീരകർഷക പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് വിറ്റഴിഞ്ഞ ഓരോ ലിറ്ററിനും വിലയുടെ 0.75 ശതമാനം വീതം കേരള സർക്കാരിന് യൂണിയൻ നൽകുന്നുണ്ട് . 2018 മാർച്ചിൽ യൂണിയൻ 3273.72 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ അടച്ചത്.

റേഷൻ ബാലൻസിങ് പ്രോഗ്രാം (ആർബിപി)

ദേശീയ ക്ഷീര ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായാണ് റേഷൻ ബാലൻസിങ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് . ഓരോ മൃഗത്തിനും ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരത്തിന് അനുസൃതമായാണ് പശുക്കൾക്ക് ഫീഡുകളും കാലിതീറ്റയും ലഭ്യമാക്കുന്നത് . പോഷകാഹാരങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും റേഷൻ ബാലൻസിങ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൻഎച്ച്ഡിബിയുടെ INAPH എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് . 2018 മാർച്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 31009 മൃഗങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അവയുടെ റേഷൻ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമീണ പാൽ സംഭരണ സംവിധാനം

ഗ്രാമീണ സൊസൈറ്റികളിൽ പാലുൽപാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നാഷണൽ ഡെയറി പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള ഉപപദ്ധതി. ഈ പരിപാടിയിൽ പുതിയ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനും, സംസ്കരണ സംവിധാനത്തിലും, പാലുൽപ്പാദന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലും സൊസൈറ്റിക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ക്ഷീരവികസന പരിപാലനം, ശുദ്ധമായ പാൽ ഉത്പാദനം, ക്ഷീര സഹകരണ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കർഷകർക്കും സമൂഹ വ്യക്തികൾക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും നൽകിവരുന്നു.

പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള ക്ഷീര പദ്ധതി

കേരള സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രത്യേക ക്ഷീര പദ്ധതികളിലൂടെ സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൗജന്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പശുക്കൾ, കന്നുകാലി ഭക്ഷണം, ഇന്ഷുറന്സ്, വെറ്റിനറി സഹായം, കാലിത്തീറ്റ, റബ്ബര് മാറ്റ്, മിൽക്ക് പെയ്ല്, ലേബര് ചെലവ് എന്നിവ നല്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിലമ്പൂർ, സുഗന്ധഗരി, മാനന്തവാടി മേഖലകളിൽ നിന്നും 1618 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2749.65 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ഏഴ് പദ്ധതികൾ യൂണിയൻ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 2018 നിലമ്പൂർ, വാനിമൽ, കാരക്കാട്, മുതുൾ, പറപ്പ മേഖലകളിൽ നിന്നും 468 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ആകെ 1298.53 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് അഞ്ച് പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു .

കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി /ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മാണ പദ്ധതി

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബോർഡ് മെമ്പർമാരെയും തൊഴിലാളികളെയും സൊസൈറ്റിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആസൂത്രണം തന്ത്ര നിർമ്മാണം ബജറ്റിംഗ് എന്നിവ രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു.

അവാർഡുകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും

കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വളരാനുള്ള പ്രചോദനമായി മികവ് നേടുന്ന കർഷകർക്കും സൊസൈറ്റികൾക്കും അവാർഡുകളും കർഷകരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകളും നൽകുന്നു.

അധിക പരിശീലന പരിപാടി :

അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം - വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പതിവ് കോഴ്സുകളോടൊപ്പം അധിക പരിശീലന നൽകുന്നു. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ ജനറൽ ആന്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ് എ.എസ്.എ.പി. ഉപഭോക്താവിന് നല്ല നിലവാരമുള്ള പാൽ എന്ന് ലക്ഷ്യത്തോടെ ASAP കോഴ്സ് മലബാർ മിൽക് യൂണിയൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനായി, ബൾക് പാലുല്പന്നങ്ങൾ (ബി.എം.സി. - സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള പാൽ ലഭ്യമാകണം. പാലിൻറെ ഗുണമേന്മ നിലനിർത്താൻ മിൽക്ക് കൂളറുകൾ കൃത്യമായി മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം പ്രസ്തുത കാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളർ ഓപ്പറേറ്റർ കോഴ്സ് എൻ എസ് ഡി സിയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നടത്തിവരുന്നു ഇതിനായി മിൽമയുടെ നിലവിലുള്ള മാനവവികസന ശേഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു

മലബാർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഫൗണ്ടേഷൻ

മലബാർ വെയിലുള്ള കർഷകരുടെ ഉന്നതിക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് 1882 പ്രകാരം രൂപീകൃതമായ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണ് മലബാർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഫൗണ്ടേഷൻ. KCMMF ചെയർമാൻ, ചെയർമാൻ എം.ആർ.സി.എം.പി.യു ലിമിറ്റഡ്, എം.ആർ.സി.എം.പി.യു ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അടക്കം ഏഴംഗ ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് ആണ് ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്നത് ഈ ട്രസ്റ്റിന് കീഴിൽ ചെയ്തുവരുന്ന പ്രധാന പരിപാടികൾ:

 • കർഷകരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക
 • ഉയർന്ന വിലയുള്ള കാലിത്തീറ്റകൾക്ക് പകരം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ബിയർ വേസ്റ്റ് എത്തിക്കുക
 • ഫാം യന്ത്രങ്ങൾ, കറവ യന്ത്രങ്ങൾ, തീറ്റപുല്ല് കട്ട് യന്ത്രങ്ങൾ, റബ്ബർ മാറ്റുകൾ എന്നിവ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക
 • Financial support for the education of children of farmers and employees who have registered under the trust
 • ഫാമുകളും വിനോദ് കേന്ദ്രങ്ങളെയും പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വയനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക

മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

എം. ആർ. സി. എം. പി. യു. ലിമിറ്റഡിന്റെ മൂന്നു പ്രധാന പ്രവർത്തനമേഖലകളിലൊന്നാണ് മാർക്കറ്റിംഗ്. യൂണിയനുമായുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരേയൊരു മേഖലയാണിത്. താഴെപ്പറയുന്ന രണ്ടു വിശാലമായ മേഖലകളിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫ്രഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ്

5 പാലുത്പന്ന സംസ്കരണ പാത്രങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് ഫ്രഷ് പ്രോഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് (പാൽ, തൈര്, വെണ്ണ പാൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു). ഈ മാർക്കറ്റിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ മാനേജുമെന്റ്, മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി. പ്രതിദിനം ചരക്ക് കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ ഡീലർമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും, പണം ശേഖരിക്കുകയും ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട ആസൂത്രണത്തിനും തുടർനടപടികൾക്കുമായി കരാർ ചെയ്യുകയും ദൈനംദിനം പാൽ, തൈര് എന്നിവ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പാലും, പാലുല്പന്നങ്ങളുടെ യൂണിയന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിന്റെ വ്യാപനം വിപുലീകരിക്കാനും വിപണിയുടെ വ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഉത്പന്നങ്ങളെയും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകപ്പെട്ട ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തിൻറെ പ്രതിനിധികളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇത് നിശ്ചിത നിർണായക മാർക്കറ്റുകളാണ്. വാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചട്ടക്കൂടുകളും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും വാർഷിക മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനുകൾ വഴിയാണ് നൽകുന്നത്. വർഷാവർഷം നൽകുന്ന ബജറ്റുകളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു.