മലബാർ മിൽമ

ഒരു വടക്കൻ ‍ ക്ഷീരഗാഥ

കേരളത്തിലെ ആറ് വടക്കന്‍ ജില്ലകളിലെ (കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്) ഗ്രാമീണ ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സ്ഥാപനമാണ് മലബാര്‍ മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീരോല്പാദക യൂണിയൻ. ക്ഷീര കര്‍ഷകരാണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥര്‍. ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിലുള്ള 'അമൂലി'ന്റെ മാതൃകയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണിത്. സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളായ എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം യൂണിയനുകളെപ്പോലെ മലബാര്‍ ക്ഷീരോല്പാദക യൂണിയനും 'മില്‍മ' എന്ന വ്യാപാര നാമത്തില്‍ കേരള സഹകരണ ക്ഷീരവിപണന ഫെഡറേഷനില്‍ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ്ഥാനം: കോഴിക്കോട് (കുന്ദമംഗലം).

തുടർന്ന് വായിക്കൂ

Welcome to Milma

Malabar Regional Co-operative Milk Producers'’ Union (MRCMPU)

Malabar Regional Co-operative Milk Producers'’ Union (MRCMPU) Limited is a Union of more than 1000 village level dairy co-operative societies located in the six northern districts of Kerala State in South India and it is owned by the dairy farmers who are members of each affiliated society and who live in the area of operation of these societies. The societies function on the pattern of the societies affiliated to the world famous Anand Milk Union Ltd. (AMUL) at Anand (Gujarat), India and hence are also known as Anand Pattern Co-op Societies or “APCOS”.

Read More

Milma Products

News & Events

9
April | 2018
Milma Fake News
9
April | 2018
Milma Lassy News
9
April | 2018
News about Gopal Kurup
9
April | 2018
Milma milk price
9
April | 2018
Milma new products to market
9
April | 2018
Milma ice cream vehicles
9
April | 2018
Milma role in Market
9
April | 2018
Milma Onam News
9
April | 2018
Milma Cow milk
9
April | 2018
Milma News
9
April | 2018
Milma Plum Cake
5
June | 2018
dfdfdfdf

Get in touch

Communication Address

'MILMA' - (MRCMPU Ltd.) Head Office
Peringolam, Kunnamangalam (PO)
Kozhikode, Kerala State PIN 673 571,
Phone: 0495-280 54 00, 0495 280 54 39
Fax: 0495-2800 648,
Email: mrcmpu@malabarmilma.coop
GST No:32AAAAM1011G2ZH


Managing Director(I/C)
Sri. K.M.Vijayakumaran
Office 0495-2805 414
Follow us on

Send us a message for any feedback or enquiry